ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА „MOЛ 359”

 

Добре дошли в онлайн „MOЛ 359” – най-голямата онлайн платформа за публикуване

на оферти под формата на безплатни обяви за покупко-продажба на стоки и извършване

на услуги. Използването на услугите, предлагани в рамките на платформата „MOЛ 359”, 

означава, че сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на сайта, както и Приложение

 № 1 неразделна част от Общи условия и сте съгласни да спазвате разпоредбите към тях. 

Всяко лице, което е заредило на браузъра си http://www.mall359.com/ или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на сайта http://www.mall359.com/, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

Тези условия са ДОГОВОР между Вас и “GMG” LLC  , с който получавате правото да използвате безплатно или платено услугите сайта http://www.mall359.com/за лични или търговски цели.

Всяко лице, получило достъп до уебсайта „MOЛ 359”, приема и се съгласява със следното: 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Термините, използвани в Споразумението с Потребителя, имат следния смисъл:

MOЛ 359 – създадената от “GMG” LLC  платформа за публикуване на онлайн оферти под формата на безплатни обяви за покупко-продажба на стоки и извършване на услуги на български език, опирирана под домейна mall359.com

АРТИКУЛИ - стоки, услуги и права, които могат да бъдат предмет на оферта и на покупко-продажба съгласно Споразумението с Потребителя.

ПОТРЕБИТЕЛ - физическо или юридическо лице, отговарящo на условията на Споразумението с

MOЛ 359, и регистрирано правилно в резултат, на което му е създаден акаунт в MOЛ 359 и “GMG” LLC  му предоставя услуги съгласно условията на настоящото Споразумение

ПРОДАВАЧ - Потребител, който предлага артикули за продажба в MOЛ 359

КУПУВАЧ - Потребител, който закупува Артикули в MOЛ 359

АКАУНТ на потребителя – избрано от  потребителя потребителско име и парола за вход, представляващ сбор от данни. В акаунта се събират данни и информация за дейността на потребителя в MOЛ 359, организиран “GMG” LLC  .  

РЕГИСТРАЦИЯ - процедурата по създаване на нов акаунт

 

СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

В рамките на платформата " MOЛ 359" Потребителите могат да използват следните услуги:

1. да разглеждат съдържанието на обявите

2. да публикуват оферти под формата на обяви за търсени и/ или предлагани от тях стоки и услуги

3. да се свързват с други потребители на платформата под формата на лични съобщения

4. да осъществяват покупки и продажби на артикулипо между си.

 

 УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА MOЛ 359

 

1. Платформата MOЛ 359 може да бъде използвана от физически лица над 18 годишна възраст, както и от юридически лица и бизнес единици без статут на юридическо лице, които са съгласни с правилата за ползване (по-нататък наричани: "Потребители").

2. Използването на всички услуги, изисква регистрация в платформата MOЛ 359. Процесът по регистрация е бърз, лесен и удобен.

3. Потребител не може да притежава повече от един акаунт в MOЛ 359.

4. Когато потребителят използва платформата MOЛ 359, трябва да се въздържа от действия, които нарушават закона, добрите нрави или могат да засегнат адресата на изпратено от потребителя съобщение.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛАТФОРМАТА MOЛ 359

 

1.За да се регистрира, потребителят трябва да попълни наличния в платформата MOЛ 359 формуляр за регистрация, като посочи валиден свой имейл адрес и парола. 

2. След като попълни и потвърди данните във формуляра за регистрация, потребителят

получава съобщение, в което се посочва начина за потвърждаване на регистрацията на имейл адреса, който потребителят е посочил при регистрацията. 

3. Като се регистрира в платформата MOЛ 359, потребителят потвърждава, че данните, посочени във формуляра за регистрация са верни и не нарушават правата на трети лица.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОФЕРТА ПОД ФОРМАТА НА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА В MOЛ 359

 

1. За да публикува в MOЛ 359 оферти със състояние „Предлага”, потребителят първо трябва да разбира, приема, и спазва следните условия:

a) Потребителят да притежава продукта, предназначен за продажба

б) Стоки, услуги или маркетингови права, които нарушават приложимите закони или правата на трети лица (особено авторско право и други права на интелектуална собственост) и които могат да се считат за противоречащи на морала, не може да имат статус на продукти „Предлага”.

2. За да се предложи Оферта за продажба или търсене на Артикул или извършване/търсене на услуга в MOЛ 359, Продавачът трябва да направи описание на Офертата под формата на безплатна обява за Артикула / Услугата. За целта, Продавачът трябва да попълни формуляр за Обява в MOЛ 359, където той трябва:

a) да посочи наименованието /заглавието/ на Обявата и описание за Артикула / Услугата, 

б) да избере най-подходящата категория за Артикула /Услугата

в) да определи състоянието на офертата - Търси или Предлага

г) да посочи цена или условията за определяне на цената

д) да определи местоположението на предлагания Артикул /Услуга

Във формуляра за обявата, Продавачът може и е желателно да добави снимки, който да илюстрират предлагания Артикул / Услуга. 

Продавачът преценява какви контакти желае да публикува в обявата си. Ако не посочи никакви, Потребителите ще имат възможност да се свързват с него посредством лични съобщения.

Продавачът може да избере допълнителни платени Промо опции за по-добро представяне и рекламиране на Обявата в MOЛ 359.

3. С предлагането на Артикул за продажба, Продавачът потвърждава, че има правото да сключва и изпълнява договора за продажба на Артикула.

4. Потребителят следва предварително да се е запознал с Правилата за обявите, и забранените артикули и усулги и да ги спазва при публикуването на оферта под формата на безплатна обява в MOЛ 359.

5. Потребителят е напълно отговорен за съдържанието, което публикува в Офертата, и

по-специално за всякакви грешки или неточности в описанието на Офертата и Артикула. 

6. При публикуването на Оферта за продажба / търсене на една или няколко стоки под

формата на безплатна обява в MOЛ 359, Потребителят посочва информация за цената на предлагания / търсения Артикул / Услуга. Тя може да бъде :

a) с фиксирана цена – Потребителят посочва точната цена.

б) с цена „По-договаряне”

в) „Безплатно”

7. Обявите за артикулите, които са със статус „Предлага” могат да бъдат:

a) обяви за продажба на артикули, които биха могли да бъдат продадени/закупени през платформата на MOЛ 359. 

б) обяви за продажба на артикули, които не биха могли да бъдат продадени,съответно закупени през платформата на MOЛ 359. Това са: артикули без фиксирана цена – които са с „По договаряне” или които имат фиксирана цена. 

8. “GMG” LLC  си запазва правото да определя какви артикули със статус „Предлага” да могат да се купуват и продават през платформата MOЛ 359.

9. След като Потребителят попълни формуляра за публикуване на обявата и натисне бутона „Публикувай обявата”, офертата му се публикува в MOЛ 359 или изчаква да бъде прегледана и одобрена от Модератор/Админстратор преди да стане активна.

10. Публикуваните Оферти под формата на безплатни обяви в MOЛ 359 се преглеждат от Модераторите / Администраторите на платформата. Модераторите /Администраторите на MOЛ 359 не проверяват всички Оферти за Артикули и Услуги.

11. Собствениците, Администраторите и Модераторите имат право по собствена

преценка да премахват, редактират, преместват обяви в други, по-подходящи категории, когато те са в разрез с Правилата за обявите или са забранени артикули и услуги,кактои снимки, кагото те са в разрез с условиятана ползване на сайта МОЛ 359.

 

ПРАВИЛА ЗА ОБЯВИТЕ

 

1. Обявите трябва да бъдат написани на български език, на кирилица. В противен случай те ще бъдат премахвани от модераторите / администраторите. Допустимо е изписването и на други езици, при условие, че е налично и описание на български. 

2. Обявите в сайта трябва да описват подробно предлагания продукт или услуга, така че потребителите да могат си създадат представа за него / нея, без да е необходимо да черпят допълнителна информация от други източници /като например да пишат на автора на обявата лично съобщение или да посещават уеб сайтове/. Забранява се публикуване на обяви без описание или с недостатъчно описание. Подобни обяви ще бъдат премахвани от модераторите/администраторите без предупреждание.

3. Описанието на Артикулите трябва да бъде достоверно и пълно и не може да подвежда останалите Потребители, особено що се отнася до характеристики на Артикула като неговото качество, произход, марка или производител. 

4. Описанието на Артикула трябва да отговаря на действащото законодателство, и по-специално трябва да съдържа информацията, която се изисква при определени обстоятелства, включително и информацията, относно приложимите разпоредби на правото за защита на потребителите.

5. Обявите следва да бъдат публикувани в най-подходящия тематичен раздел /категория/ за предлагания продукт / услуга. Обяви, неотговарящи на тематиката и описанието на раздела, ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модераторите/администраторите.

6. Забранява се публикуване на каквато и да е контактна информация в заглавията

на обявите, включително и уеб адреси.

7. Забранява се публикуване на уеб адреси и линкове в описанието на обявите с рекламна цел. Линковете могат да бъдат поставени само в секцията с данни за контакт. Забранени са линковете към други сайтове за обяви. 

8. Забранява се публикуването на една и съща обява повече от веднъж. Дублираните обяви се премахват от сайта, а спрямо нарушителите се предприемат санкциониращи действия. Под дублирана обява се разбира и обява за един и същ продукт или услуга, но описана по различен начин /като се използва различно описание, заглавие или снимки за един и същ продукт / услуга/.

9. Когато един продукт се предлага в няколко налични размера и / или разцветки, то потребителят следва да създаде 1 обява за тях, в която да опише предлаганите размери и разцветки.

10. Забранява се публикуване на обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност /импулсни номера/, без това да е пояснено изрично в описанието на обявите, както и тарифата им на таксуване. В противен случай те ще бъдат премахвани от модераторите / администраторите без предупреждание, а спрямо нарушителите бъдат предприемани санкциониращи действия.

11. Нерегламентираната реклама в сайта е забранена. 

Обявите, които съдържат подобна недоговорена реклама ще бъдат премахвани. Достъпът до сайта на потребители, които публикуват реклама на стоки, продукти и услуги, ще бъде забраняван.

12. Забранява се предлагане на услуги за групово,пазаруване от международни сайтове, под формата на обяви в МОЛ 359. 

13. Обяви в които се предлагат артикули „Безплатно”,попадат в специална, Категория „Подарява” в МОЛ 359. Забранява се публикуване на обяви със Статус „Безплатно”,с рекламни цели, за артикулии и услуги, които не се подаряват или предлагат безплатно.

14. Забранено е публикуването на снимки с откровено порнографско съдържание. Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.

15. Всеки потребител носи отговорност за използваните от него снимки в обявата. Частните потребители,трябва да използват в обявите си лично, направени снимки на предлагания продукт. Позволено е да се използват снимки, свалени от интернет сайтове ,но само като допълнени към лично, направени снимки. Правилото не важи за следните категории: Услуги,Екскурзии и почивки, Работа ,Недвижими имоти. 

16.VIP обявите се публикуват за срок от 30 дни.

 

Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта http://www.mall359.com/се извършват чрез SMS- съобщения  , чрез мобилните оператори на територията на Р България посредством технологията SMS (Short Message Services) или чрез PayPal . Ако нямате регистрация в  PayPal , можете да я направите от тук или на адрес https://www.paypal.com/bg/cgi-bin/webscr?cmd=_home&locale.x=en_US . Цените на услугите се обявяват от сайта  http://mall359.com/ и са валидни от деня на публикъването им. “GMG” LLC  не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез технологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS- съобщения.

 Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

 

ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ

 

1. Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или правата на трети страни (особено авторското право или други права, свързани с интелектуална собственост), както и чието предлагане за продажба в Оферта може да се счете за противно на добрите нрави, не могат да бъдат предмет на Оферта под формата на безплатна обява в MOЛ 359.

2. Артикули с порнографско съдържание, в частност материали, изобразяващи по открит начин сексуално поведение – действителен или симулиран сексуален акт между лица от един или от различни полове, мастурбиране, сексуален садизъм или мазохизъм, показване на половите органи, с участието на лица под 18 годишна възраст или такива, които изглеждат като лица под 18 годишна възраст, свързани с използването на насилие или с участието на животни

3. Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на омраза

4. Материали, имащи съдържание, което нарушава доброто име на трети лица

5. Музика, филми, софтуер и други стоки, които нарушават авторски права и права на интелектуална собственост

6. Опасни химически субстанции в чиста форма, които застрашават живота, здравето или околната среда (например сярна киселина, карбид)

7. Психотропни субстанции и упойващи средства, в частност наркотици и всички други субстанции използвани за заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона

8. Експлозиви и пиротехнически материали (в това число фойерверки, ракети и др.);

9. Алкохолни напитки;

10. Медицински продукти;

11. Човешки и животински органи;

12. Фалшиви Артикули, т.е. Артикули или услуги, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите, както за техния произход, количество, качество, съставки, производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други съществени характеристики на Артикулите и услугите

13. Акции в дружества, дялове, облигации и други ценни книжа, пасиви, дялово участие в инвестиционни фондове, полици и застрахователни продукти, както и всички други финансови инструменти, предлагани като форма на инвестиране на средства, с изключение на ценни книжа в материална форма, които имат колекционерска стойност.

14. Софтуер под лиценз "Не е предназначен за продажба", в тестове, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти, версии на софтуер, който не се поддържа;

15. Софтуер, съдържащ компютърни вируси или други вредни елементи;

16. Софтуер и услуги, които позволяват събирането на информация от компютърни потребители без тяхното знание;

17. Софтуер за премахване или инсталиране на заключвания на SIM карта на мобилни телефони както и информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания;

18. Софтуер и устройства, използвани за премахване на блокировки и пароли от персонални компютри и лаптопи, твърди дискове и други информационни носители, както и авто-радиа заедно с информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания;

19. Софтуер, позволяващ генерирането на адреси за електронна поща от уеб-страници или позволяващ изпращането на съобщения в големи мащаби до потребители на интернет услуги или услуги за моментални съобщения и др., които не са заявили изрично своето желание за получаването им;

20. Активизационни кодове, CD-ключове, регистрационни номера, предлагани без оригиналния носител, към който се отнасят;

21. Указания или адреси (връзки) и FTP сървъри, които съдържат информация или подпомагат:

a) създаването или придобиването на експлозиви, които нарушават приложимото право, 

и чието притежание е забранено,

б) нарушаването на разпоредбите на приложимото право.

22. Профили за моментални съобщения в Интернет (например Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);

23. Безплатни профили за електронна поща (адреси за електронна поща);

24. Настройки за профил на свободна интернет платформа или покани за използване на такива услуги или за създаването на профил там. 

25. Профили в програми за поощряване на постоянните клиенти и услуги свързани с такива програми;

26. Автомобилни обслужващи програми (e.g. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);

27. Лични данни и списъци с адреси в електронна поща;

28. Каталози за поръчка по пощата и за директни продажби, които се използват за поръчка на стоки, освен остарели каталози с колекционерска стойност.

29. Празни гаранционни карти (непопълнени);

30. Cyfra+ и Wizja TV карти, абонаментни ключове за приемане на Canal+;

31. Магистърски и бакалавърски тези, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи;

32. Услуги и стоки, свързани с участието в така наречените финансови пирамиди, т.е. финансови структури, образувани на базата на привличане на нови членове, където основният или единствен източник на приходи е входната такса, платена от тях;

33. Системи за инвестиране на фондовата борса и системи за числови игри и букмейкърски залагания, както и услуги, свързани със съдействие за присъединяване към такива игри или залагания;

34. Рибарски инструменти и приспособления, чието притежание е ограничено от закона;

35. Оръжия и муниции, чието притежание или търговия изискват притежаването на

подходящо разрешително или регистрация и устройства, изстрелващи газ, включително лютив газ, независимо от това дали притежанието и търговията с тях е ограничена от закона;

36. Снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание съхранени в цифров формат;

37. Регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без превозните средства, за които се отнасят.

38. Tестери на парфюми (предназначени за тестване на парфюмните аромати).

39. Храни, хранителни продукти, хомеопатични и лекарствени средства с изключение на сухи храни, пакетирани, в срок на годност.

40. Забранява се продажбата на бельо втора употреба, изключение се прави за бебешки бодита от 0+ до 18 месеца.

41. Добавяне на обява за отпускане на кредит, освен ако лицето не е регистрирано от Българска Народна Банка като финансова институция. В заглавието и описанието на обявата трябва да се напише недвусмислено на коя кредитна институция е представител авторът на обявата и той следва да изпрати копие на документ, легитимиращ го като нейн представител до модераторите / администраторите при поискване.

42. Забранява се публикуване на обяви за продажба на тютюн и тютюневи изделя.

43. Артикулите, посочени, като ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ  не могат да се предлагат и като подарък самостоятелно или заедно с други Артикули.

44. Забранява се публикуването на обяви за работа през интернет, както и всички видове Афилиeйт маркетинг програми

45. Секс артикули и медикаменти Промо обяви, които са в разрез с правилата, ще бъдат премахвани от администратор без предупреждение, като в този случай сумата, изразходвана за

промотиране на обявата, няма да бъде възстановявана. 

 

ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ В MOЛ 359

 

1. След като двете страни, продавач и купувач, изразят желание за извършване на

продажбата, като Купувачът отправи оферта за артикула и Продавачът я приеме, между двамата се сключва договор и те са задължени от своя страна да извършат доставката.

2. “GMG” LLC  , действащ като собственик на платформата MOЛ 359, дава възможност на Потребителите да публикуват Оферти под формата на безплатни обяви и да сключват договори за покупко-продажба на Артикули, съгласно предвидените тук срокове и условия, като за тази цел

предоставя съответните системни инструменти на Потребителите. 

3. “GMG” LLC  не е страна по сделките, извършвани между Потребителите и не гарантира, че Потребителите, предлагащи Артикули и Купувачите са дееспособни лица, които могат да сключват и изпълняват договори свързани с продажбата на стоки. 

4. “GMG” LLC  не е посредник и не носи отговорност за сключването или изпълнението на договорите между Потребителите.

 

ЗАБРАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕЛЕГАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

При използване на платформата " MOЛ 359", се забранява:

1. Използването по начин, който противоречи или не е в съответствие с целта й.  

Забранено е най-вече поместването на съдържание или снимки, които нарушават законовите и морални норми, изобразяващи или разпространяващи насилие, омраза, расизъм, културна или етническа дискриминация от какъвто и да е вид, нарушаване на личните права или накърняващи достойнството на трети лица.

2. Забранено е също изпращането на еднотипни, масови, призивни, рекламни (за продукти или сайтове) и подобни спамърски лични съобщения , както и провеждането на търговска, рекламна или промоционална дейност и др; Молим всички получатели на подобен тип лични съобщения да информират администраторите на MOЛ 359, за да бъдат предприети необходимите мерки.

3. Нарушаването поверителността на други потребители на платформата " MOЛ 359", преди всичко чрез събиране, притежание и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

4. Предприемането на действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Платформата, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други потребители;

5. Предприемането на действия в ущърб на “GMG” LLC  или други лица, включително нарушаване на права на собственост и права, произтичащи от регистрацията на изобретения, патенти, търговски марки, потребителски и промишлени модели.

 

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ В MOЛ 359

 

1. Регистрацията и ползването на платформата " MOЛ 359" е безплатно.

2. На потребителите на платформата " MOЛ 359" се осигурава и възможност за

възползване от допълнителни платени услуги за по-добро представяне и

рекламиране на Обявите им в MOЛ 359, наречени „Промо опции”. 

3. Потребителят може да заяви желание за ползване и да заплати Промо опция/ и за

обява/и за рекламен банер по два начина:

a) чрез изпращане на sms съобщение  за използване на Промо опция за конкретна обява, което става, след като като се публикува обявата, преминавате на втора стъпка” Направи ВИП”, въвеждате в полето телефонният си номер, след което системата ще генерира текст, които трябва да изпратите като sms съобщение  на посоченият номер.

б) чрез PayPal за рекламни банери, след предварителна заявка чрез контактната ни форма или на e-mail: sales@mall359.com .

4. Ползването на услуга „Промо опция” към конкретна обява от Потребителя започва да тече след като тя е заявена и платена от Потребителя и той получи потвърждение чрез електронни средства от “GMG” LLC  , че Промо опцията за обявата е активирана.

5. Продължителността на използавнето промо опция за обява е 30 дни.

6. Продължителността на използавнето промо опция за рекламен банер е в зависимост от   желания от потребителя период.

7. Потребителят не може да се откаже от услуга и да иска да му се възстанови сумата, предплатена за ползването й, ако тя вече е била изпълнена или е започнала да се изпълнява.

8. Потребителят поема за своя сметка риска от публикуването на обява, която е в нарушение на общите условия на настоящото Споразумение, както и използването на Промо опция по тази обява. Потребителят не може да иска да му бъде възстановена сумата, за активирана Промо опция по обява, която в последствие бъде премахната от Администраторите / Модераторите на платформата МОЛ 359 поради факта, че е в нарушение на условията на Споразумението.

9. Потребителят поема за своя сметка риска от поведение при ползването на платформата МОЛ 359 в нарушение с условията на настоящото Споразумение. Потребителят не може да иска да му бъде въстановена предплатената сума, за активирани Промо опции по обяви, когато акаунтът му бъде блокиран и обявите му бъдат изтрити поради негово поведение в нарушение на условията на Споразумението.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

Като използват платформата МОЛ 359, Потребителите се задължават да:

1. се съобразяват с посочените разпоредби;

2. действат честно и почтено спрямо другите потребители на платформата МОЛ 359 и най-вече предоставянето на точна и неподвеждаща информация, както и спазването на всички условия и задължения;

3. да не използват Акаунтите на други потребители, да не предоставят своя Акаунт за ползване от други лица, както и да пазите в тайна паролата на Акаунта си.

 

СТРАНИЦА "МОЯ ПРОФИЛ" 

 

1. Всеки регистриран Потребител на платформата МОЛ 359 може да публикува обща информация за себе си, която е достъпна и видима от всички Потребители. 

2. В "МОЯ ПРОФИЛ" Потребителят може да публикува информация за себе си, но не може да

публикува връзка/препратка към собствената му интернет страница.

3. Страницата "МОЯ ПРОФИЛ" е част от определен Акаунт. Съдържанието на страницата "МОЯ ПРОФИЛ"  не може да насърчава извършването на сделки извън  МОЛ 359. 

4. Съдържанието на Страницата "МОЯ ПРОФИЛ" на Потребителя не може да нарушава

приложимото право или Споразумението с Потребителя

5. Независимо от горното, следното съдържание не може да бъде публикувано на

страницата "МОЯ ПРОФИЛ":

a) информация, приканяща Потребителите да комуникират помежду си и извършват сделки извън МОЛ 359

б) информация за организиране на конкурси и промоционални кампании, в които победителят е избран въз основа на изготвяне или постигане на подходяща стойност на закупените Артикули

в) уеб-адреси към уеб страници на Потребителя и връзки към такива страници

г) адреси на уеб страници на интернет магазини и други страници, на които е възможно да се закупят Артикули , както и връзки към такива страници 

д) правила за провеждане на сделките в противоречие на приложимите закони или Споразумението с Потребителя

е) предлагане на Артикули , за които към момента не са публикувани обяви в МОЛ 359

ж) реклама и всякакви други средства за рекламиране на продукти или услуги, предлагани извън МОЛ 359

6. Модераторите / Администраторите на МОЛ 359 могат да премахнат или редакитрат информацията от страница "МОЯ ПРОФИЛ" на Потребителя, ако съдържанието й нарушава Споразумението с Потребителя или действащите закони, вреди на положителния имидж на платформата или по някакъв друг начин е в ущърб на  МОЛ 359.

7. Всеки регистриран Потребител на платформата МОЛ 359 може да публикува своя снимка или изображение, което да го идентифицира, която е достъпна и видима от всички Потребители. Това изображение / снимка е известно под името Аватар. 

8. Забранено е Аватарите на Потребителите да съдържат линкове, банери, изображения, слогани и др. елементи, които могат да се приемат като скрита или явна реклама на фирма, сайт, услуга, продукт, без изричното съгласуване и разрешение от собствениците на МОЛ 359 . Позволено е публикуване на изображение с изписан уеб адрес, стига той да не е активен линк /препратка/ към сайта на Потребителя.

6. Модераторите / Администраторите на МОЛ 359 могат да премахнат Аватара на потербителя, ако съдържанието му нарушава Споразумението с Потребителя или действащите закони, вреди на положителния имидж на платформата или по някакъв друг начин е в ущърб на МОЛ 359.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 

1. “GMG” LLC  си запазва правото да прекрати предлагането на услуги

по използване на платформата МОЛ 359 на Потребител, като блокира достъпа му до

неговия Акаунт в платформата, в случай че:

a) действията му нарушават настоящите Общи условия на Споразумението 

б) действията му вредят по какъвто и да е друг начин на другите потребители или на “GMG” LLC  

в) публикувано от Потребителя съдържание или снимки имат негативно влияние върху функционирането или репутацията на платформата " МОЛ 359 "

2. “GMG” LLC  си запазва правото да премахва съдържание, което е незаконно, обидно, невярно, не съответства на законовите клаузи, разпространява насилие, омраза, нарушава моралните норми и добрите нрави или е в нарушение на Общите условия на настоящото Споразумение. “GMG” LLC  

може да премахне такова съдържание и да блокира Акаунта на потребител, който публикува подобно съдържание.

3. “GMG” LLC  си запазва правото временно да блокира профила на Потребител или достъпа му до определени услуги, в случай че открие, че безопасността на Акаунта му е подложена на риск. “GMG” LLC  може да накара Потребителя да промени паролата си, за да използва платформата " МОЛ 359 ". След промяна на паролата, на Потребителят незабавно ще бъде предоставен достъп до услугите. 

4. В случай че “GMG” LLC  блокира Акаунта на Потребител - Потребителят трябва да получи предварително съгласие  от “GMG” LLC  за създаване на нов профил. 

5. Акаунтът на Потребител може да бъде временно или постоянно блокиран по преценка на Администратор / Модератор. При наличие от един Потребител на повече от един профил, Администратор ще блокира допълнителните акаунти като остави само първия регистриран Акаунт.

 

ОТГОВОРНОСТ НА “GMG” LLC

 

1. “GMG” LLC  не носи отговорност за публикуваните обяви и действия на потребители на платформата " МОЛ 359 " или в случай, че същите не спазват уговорките от лицензионното споразумение. 

2. “GMG” LLC  също така не носи отговорност за действия, предприети от потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Общи условия. 

3. “GMG” LLC  не носи отговорност за качество, безопасност или законност на продуктите, посочени от потребители, както и за валидността и верността на информацията, предоставяна от потребителите. 

4. “GMG” LLC  не носи отговорност за споразумения, които не са сключени от потребители.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

1. Като използва платформата лицензионното споразумение, Потребителят приема личните му данни да бъдат обработени от “GMG” LLC  за нуждите на правилното функциониране на  електронните услуги. Освен това, потребителят приема и снимката му /Аватара/, поместена в платформата, да бъде използвана от “GMG” LLC  за целта на предоставянето на услуги. 

2. Личните данни, посочени от Потребителя ще бъдат събрани и обработени от “GMG” LLC  съгласно приложимите законови разпоредби и политиката за защита на поверителността. 

3. Потребителят декларира, че лицата, чиито снимки публикува в Платформата, са му дали съгласието си за това.

4. Потребителят се съгласява да получава системна информация за препятствия, промени или технически повреди в работата на платформата МОЛ 359, както и друга информация, включително и рекламна от “GMG” LLC  и негови партньори на електрониния адрес, посочен от Потребителя в регистрационния формуляр.

5. Потребителят се съгласява снимките, публикувани в обяви, да бъдат използвани за бюлетини и други нужди на “GMG” LLC  

 

ОПЛАКВАНИЯ

 

1. В случай че тук посочените услуги не бъдат изпълнени от “GMG” LLC  или не бъдат изпълнени съгласно посочените разпоредби, Вие имате право да подадете оплакване в електронна форма (като използвате формуляра за контакт) или на имейл:admin@mall359.com. Оплакването трябва да съдържа най-малко името, което използвате в платформата " МОЛ 359" и описание на докладваните съмнения.

2. В случай че данните или информацията, посочени в оплакването трябва да бъдат допълнени, “GMG” LLC  ще се свърже с Вас преди да разгледа оплакването с искане за допълване на липсващите данни.

3. “GMG” LLC  разглежда дадено оплакване в рамките на 14 дни след получаването му в подходяща форма, при уговорката че “GMG” LLC  може да откаже да разгледа оплаквания, подадени 14 дни след откриване на причините за такова оплакване.

4. Отговор на оплакване се изпраща само на имейл адреса, който сте посочили по време на Регистрация. В изключителни случаи “GMG” LLC  може да изпрати отговор на друг имейл адрес, посочен от Вас.

 

ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

1. “GMG” LLC  може да измени Споразумението с Потребителя и да публикува нова версия на Споразумението за услугите, предоставяни в МОЛ 359, като не се задължава да уведомява всеки един потребител по отделно.Ползвателите/потребителите  на услугите на сайта са длъжни сами  да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

Промяната влиза в сила от датата, посочена от “GMG” LLC  , която не може да бъдат по-малко от 7 дни от момента, в който измененото Споразумение с Потребителя е било публикувано на платформата МОЛ 359.

 

Приложение №1 - неразделна част от Общите условия на сайта „MALL 359”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

С настоящата декларирам, че:

Притежавам правата да предлагам и продавам стоката, респективно да предлагам/ продавам услугата, подробно описан/а в обявата ми;

Нося цялата отговорност за публикуваните данни и описание на стоката, респ. услугата в обявата, както и за тяхното съответствие с доставените такива, по силата на сключения от мен и друг потребител на сайта „MALL 359” договор за покупко-продажба;

Нося цялата отговорност за публикуваните свои и/ или данни на трети лица, свързани с предлагането/ търсенето на продукта или услугата;

Нося цялата отговорност за публикуваните от мен снимки и/или други графични и аудио-визуални продукти на сайта „MALL 359”и притежавам правата за тяхното разпространение, в т.ч. правата на разпространение, предоставени ми от третите лица, чиито лица са изобразени на снимките, както и правата за публикуване и разпространение на съдържащите се на снимките обекти;

При претенции на трети лица относно вещни, авторски, сродни и/ или други права, свързани с публикуваните на сайта материали, нося изцяло отговорността за тяхното удовлетворяване, респ. обезщетяване;

Приемам и се съгласявам личните ми данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани от Администратора на сайта „MALL 359”, при условията на действащото законодателство за защита на личните данни, както и същите да бъдат предоставяни на други администратори на лични данни, при наличието на законови предпоставки за това или за целите на защита правата и интересите на Администратора, свързани с ползването, евентуално прекратяване на акаунта ми

» Начална страница